ادبی

 • سازنده ترین کلمه((گذشت)) است…آن را تمرین کن.        پرمعنی ترین کلمه((ما)) است…آن را به کار بر.
  عمیق ترین کلمه((عشق)) است…به آن ارج بده.
  بی رحم ترین کلمه(( تنفر)) است…با آن بازی نکن.
  خودخواهانه ترین کلمه((من)) است…از آن حذر کن.
  نا پایدارترین کلمه((خشم)) است.آن را فرو بر.
  بازدارنده ترین کلمه((ترس)) است…با آن مقابله کن.
  با نشاط ترین کلمه ((کار)) است…به آن بپرداز.
  پوچ ترین کلمه((طمع)) است…آن را بکش.
  سازنده ترین کلمه((صبر)) است…برای داشتنش دعا کن…      

                  

          هر چه بر آدم روا می شود جواب معامله ای است که خودش      ضرایب آن  را ساخته است.

 

 • برگ در انتهای زوال می افتد و سیب در ابتدای کمال
پس بیاندیش چگونه خواهی افتادهمانند برگی زرد یا سیبی سرخ

 

 • مثل ساحل آرام باش

تا مثل دریا بی قرارت باشند . . .

 

 • برای آنان که مفهوم پرواز را نمی فهمند

هر چه بیشتر اوج بگیری کوچکتر میشوی . . .

 

 • فرق است بین دوست داشتن و داشتن  دوست

دوست داشتن امری لحظه ای ست

ولی داشتن دوست

استمرار لحظه های دوست داشتن است . . .

 

 • بار خدایا

از عشق امروزمان برای فرداهامان چیزی باقی بگذار

برای روزی که فراموش می کنیم عاشق بوده ایم

چیزی کنار بگذار

یک مشت.... اندازۀ یک لبخند

یک خاطره

.... یک نگاه...

 

 • آبشار زندگییم از چنان ارتفاعی نزول می کند که همه چیز را نظاره می کند                                                                         اما چنان به سرعت می گذرد که فقط می بیند

   وقت به حلاجی نمی رسد
  خوشحالم

  خوشحالم از اینکه خاطره ای از حوادث ناخوشایند برایم به جا نمی گذارد

  اما ناخرسندم

        ناخرسندم از این که سرعت گذر در مورد حوادث دوست         داشتنی هم صدق می کند

/ 0 نظر / 35 بازدید