قوانین ثبتی 2

وصیت و ورثه

ردیف 51 م.ب:عدم لزوم اخذ گواهی مالیاتی در اسناد وصیت تملیکی برای تنظیم اسناد وصیت تملیکی (با توجه به این که وصیت جزء معاملات نمی باشد و موصی هر زمان که اراده کند حق رجوع از وصیت را دارد) مطالبه گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 لازم به نظر نمی رسد لیکن استعلام از اداره ثبت برای تعیین مالک ملک ضروری است.

ردیف129 م.ب:...تحقق وصیت منوط به فوت موصی است و مالکیت نام برده همچنان باقی است لذا رهن و وثیقه قرار دادن ملک مذبور بلامانع است.

 ماده 40 آ.د: در مورد معاملات وراث متوفی نسبت به املاک معامله را وقتی می‌توان تنظیم و ثبت نمود که گواهی نامه انحصار وراثت در دست داشته و بین آنها در سهم الارث توافق باشد.(ورعایت ردیف97م.ب)

ردیف 47 م.ب: (گواهی حصر وراثت با اعتبار محدود ریالی): برابر روزنامه رسمی 7/8/82 افزایش بهای ترکه در گواهی حصر وراثت از ده میلیون ریال به سی میلیون ریال افزایش یافته است لذا در مواردی که مبلغ سند کمتر از سی میلیون ریال باشد تنظیم سند به استناد گواهی های حصر وراثت تا مبلغ مرقوم بلا اشکال است.

 بند 37 م .ب : در مواقعی که وراث یا یکی از آنها با سند مالکیت مورث برای ثبت سند مراجعه می‌نمایند  باید پس از استعلام از ثبت محل در صورتیکه سند مالکیت بنام وارث مراجعه کننده صادر نشده باشد سند ثبت و عین سند مالکیت پس از قید خلاصه انتقال برای تعویض به ثبت محل ارسال شود

ونیز به استناد ردیف 97 مجموعه بخشنامه ها در دست داشتن گواهی عدم بدهی مالیات برارث الزامی است

 ماده35ق.م: هرنوع معامله وراث راجع به ماترک ارایه گواهی مالیات.........

ردیفم55م.ب:مفاد حکم دادگاه به تنظیم سند برای ورثه باید اجراء شود چنانچه صاحبان حقوق به هر صورت بخواهند حصه خود را منتقل کنند محتاج به رعایت تشریفات برای انتقال دارد.

ماده 829 ق.م:قبول موصی له (کسی که وصیت به نفع او شده ) قبل از فوت موصی (وصیت کننده) مؤثر نیست و موصی می تواند از وصیت خود رجوع کند حتی در صورتی که موصی له ، موصی به (مورد وصیت) را قبض کرده باشد.

ردیف115م.ب:با استفاده از وحدت ملاک ماده 83 قانون مدنی وصی نمی تواند وصیت را به دیگری تفویض کند مگر این که موصی در ضمن وصیت به او اذن داده باشد.

ماده 862 ق. م : اشخاصی که که بموجب نسب ارث می برند  سه طبقه اند : 1- پدر و ما در و اولاد / و اولاد اولاد 2- اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها 3- اعمام وعمات واخوال و خالات و اولاد آنها

وصیت تملیکی استعلام از ثبت محل و ارسال خلا صه معامله

ماده 835 ق. م : موصی باید نسبت به مورد وصیت جایزالتصرف باشد .

ماده 838 ق .م : موصی می تواند از وصیت خود رجوع کند .

ماده 840 ق .م : وصیت به صرف مال غیر مشروع باطل است .

ماده 843 ق .م : وصیت به زیاده  بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر به اجازه  وراث و اگر بعض ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافد است .

ماده 854 ق. م : موصی می تواند یک یا چند نفر وصی معین نماید - در صورت تعدد اوصیاء باید مجتمعا" عمل به وصیت کنند مگر در صورت تصریح به استقلا ل هر یک .

   

ماده 856 ق. م : صغیر را می توان به اتفاق یک کبیر وصی قرار داد در این صورت اجراء وصایا با کبیر خواهد بود تا موقع بلوغ  و رشد صغیر .

ماده 858 ق.م : وصی نسبت به اموالی که بر حسب وصیت در ید او میباشد حکم امین را دارد و ضامن نمی شود مگر در صورت تعدی و تفریط .

   

   

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم و ثبت اسناد غیر منقول :

 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی (مصوب 24/5/ 1385)

 ماده یک:دفاتر اسناد رسمی موظفند با رعایت بندهای زیرپس ازدریافت دلایل مالکیت وپاسخ استعلام از اداره ثبت  محل به منظور تطبیق سند با دفتر املاک واعلام وضعیت ثبت  (حسب مورد)وعدم بازداشت  نسبت به تنظیم   سند رسمی انتقال عین اراضی واملاک اقدام نمایند:

الف-گواهی پایان ساختمان یاعدم خلاف موضوع تبصره 8ماده100اصلاحی قانون شهرداری درمورد   املاک مشمول قانون مذکور

ب-اعلام نظر وزارت جهاد کشاورزی (حسب موردسازمان امور اراضی وسازمان جنگلها ومراتع وابخیزداری کشور)مبنی بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخیص اراضی موات وابطال اسناد آن وماده 56قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها ومراتع درمورداملاک واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها.

ج-دفاتر اسنادرسمی مکلفند هنگام نقل وانتقال عین املاک مفاصا حساب مالیاتی وبدهی موضوع ماده 37 قانون تامین اجتماعی مصوب1354رااز انتقال دهنده مطالبه وشماره آنرادر سندتنظیمی قید نمایند مگر اینکه انتقال گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی گردد که در این صورت متعاملین نسبت به پرداخت آن مسوولیت تضامنی خواهند داشت

تبصره-در موارد مذکور در ماده فوق مراجع ذیربط مکلفند درتاریخ مراجعه به مراجعه کنندگان گواهی وصول تقاضاتسلیم وظرف مدت بیست روزاز تاریخ صدورگواهی یاد شده پاسخ آنراصادر نمایند اعلام نظر مراجع مذکورباید روشن و با ذکر علت و مستند به دلایل قانونی باشد در غیر این صورت ثبت سند با تصریح موضوع در سند تنظیمی بلامانع خواهد بود.

ماده2- دفاتر اسناد رسمی موظفند درصورت عدم وصول پاسخ استعلامات منتقل الیه رااز آثاروتبعات سند تنظیمی موضوع  تبصره ماده(1)مطلع سازند در این صورت طرفین پس از تنظیم سند ونقل وانتقال متضامنا مسوول و پاسخگوی کلیه تعهدات قانونی وبدهی های مربوط به ملک که تا زمان تنظیم سند طبق قوانین محقق ومسلم بوده می باشند.

ماده3-سردفتران دفاتر اسناد رسمی ذی ربط مسوول صحت واعتبار اسناد تنظیمی میباشند و درصورت تخلف مطابق مقررات با انان عمل میشود.

ماده4-دفاتر اسناد رسمی میتوانند در صورت درخواست متعاملین نسبت به تنظیم سند رسمی راجع به نقل وانتقال تلفن ثابت وهمراه اقدام نمایند .شرکت مخابرات ایران مکلف است پاسخ استعلام دفاتر در موارد مربوط را حداکثر ظرف مدت دو روز صادر نمایند اعتبار پاسخ استعلام یکروز پس ازصدور است.

ماده5-نقل وانتقال ماشینهای چاپ لیتوگرافی وصحافی پس موافقت از ارایه موافقت وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی توسط مالک باید در دفاتراسنادرسمی انجام شود  نقل وانتقالات مذکور در شناسنامه مالکیت که نمونه آن توسط سازمان ثبت اسناد واملاک  کشور ووزارت فرهنگ وارشاد اسلامی تهیه میگردد منعکس میشود.

ماده 6-هر کونه انتقال بلاعوض به نفع دولت وشهرداریها از پرداخت عوارض و اخذ هر گونه گواهی به استثنائ پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد واملاک محل معاف می باشد

ماده 7-آیین نامه اجرایی این قا نون حداکثر ششما ه  پس ازابلاغ باهمکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور واملاک کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیا ت وزیران خواهد رسید

ماده 8 – از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو میگردد

استعلام ثبت رعایت ماده 31 آئین نامه دفاتر( بند 28 و 29 بند 37 و رعایت ردیف 46(

ردیف 66م.ب: درصورت اشاره ثبت در پاسخ استعلام به دفترخانه دیگر با توجه به قسمت اخیربند29 استعلام از دفترخانه قبلی لازم وضروریست( سند المثنی استعلام ثبت تبصره ماده120ایین نامه)

گواهی انجام معامله دارائی ( ماده 187 ق .م.بند (ج)ماده یک قانون تسهیل)

 ماده35ق.م.م: هرنوع معامله وراث راجع به ماترک ارایه گواهی مالیات.........

کد 593م.ب:مدت اعتبار گواهی مالیاتی سه ماه در صورت عدم تغییر قیمت منطقه.

گواهی پایان ساختمان یا گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله ( تبصره 8 از ماده 100 ق ش  بند الف ماده یک قانون تسهیل )

 ردیف41م.ب:قید مدت اعتبار و یا سلب حق نقل و انتقال مالک از طرف شهرداری در گواهی های صادره پایان کار مانعی برای تنظیم سند قطعی نمی باشد.

تبصره 3 ماده 14ایین نامه اجرایی قانون شهرهای جدیدمصوب هیات وزیران مورخه24/6/82

انجام هر گونه معامله ونقل وانتقال توسط مالکانی که در اراضی انهادرمحدوده شهر جدید وحوزه استحفاضی ان واقع شده درصورت رعایت ضوابط طرح جامع وتفصیلی وکاربری زمین وسایر مقررات مربوط پس از استعلام از سازنده شهر جدیدبلا مانع است

برابررای دیوان عدالت اداری شماره 80/362 مورخه 15/4/82 ابطال ردیف 36 م.ب

برابررای دیوان عدالت اداری شماره 105مورخه 24/3/83 ابطال بند11 ماده19 ایین نامه زمین شهری

اراضی خارج از محدوده ( استعلام از سازمان امور اراضی بند 42 استعلام از اداره منابع طبیعی بند 58 و بند 316 )

املاک تجاری یا اداری ( ماده 37 قانون تامین اجتماعی  )

بند50 م. ب: در موقعیکه مورد ثبت یک سند مالکیت در یک قباله مشاعا به چند نفر قطعا منتقل میشود به منظور اینکه معلوم باشد کدام یک از خریداران میتوانند سند مالکیت جدید اخذ نمایند مراتب وجودسندمالکیت موردمعامله رانزد یکنفر از انها درسندوخلاصه معامله مربوطه قید وتصریح نمایند .

 بند 61 م.ب : شماره چاپی سند مالکیت علاوه برشماره ثبت ملک و شماره صفحه دفتر املاک در اسناد قید شود. و کد 622 ( قید شماره چاپی سند مالکیت در فرم استعلام و پاسخ استعلام )

تقسیم نامه: 1- اسناد مالکیت 2- صورت مجلس تفکیکی ( ماده 32 آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی ) در کلیه اسناد و معاملات باید شماره پلاک و حدود و فواصل ملک مورد معامله تصریحا" قید گردد-3 استعلام ثبت ( تبصره ذیل ماده 31 آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی) 4- گواهی انجام معامله دارائی ماده 187 م م .

اجاره ورهن

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 26/5/76

ماده 3 – پس از انقضا مدت اجاره بنا به تقاضای موجر یا قائم مقام قانونی وی تخلیه عین مستاجره در اجاره با سندرسمی توسط دوائر اجرای ثبت ظرف یک هفته و در اجاره با سند عادی ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور مقام قضایی در مرجع قضایی توسط ضابطین قوه قضایی انجام خواهد گرفت

تبصره 2 ماده 6:در صورتی که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستاجر منتقل نماید هنگام تخلیه مستاجر حق مطالبه سر قفلی به قیمت عادله روز را دارد.

آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 19/2/78:

ماده2:موارد زیر مشمول مقررات قانون نمی باشد:

1-روابط استیجاری قبل از اجرای قانون.

2-روابط ناشی از انتقال حقوق قانونی مستاجر سابق به مستاجر جدید با اجازه موجر در صورتی که قرارداد اجاره قبل از لازم الاجراء شدن قانون باشد.

3- روابط ناشی از صلح منافع یا هر عنوان دیگر ونیز تصرفات بر حسب تراضی شفاهی با موجر بعنوان اجاره.

4- موارد تخلیه اماکن استیجاری قبل از انقضای مدت مندرج در قرارداد.

5- در صورتی که سند عادی اجاره بر طبق ضوابط مقرردر ماده2قانون تنظیم نشده باشد.

تبصره- رابطه استیجاری دراماکنی که ابتدائااز تاریخ لازم الاجرائ شدن قانون به اجاره واگذار شده یامیشود یاپس از تاریخ یاد شده توسط طرفهای قرارداداجاره تمدید میگردد مشمول مقررات قانون مورد اشاره خواهد بود.

ماده9:در مورد اسناد رسمی اجاره درخواست صدور اجرائیه جهت تخلیه مورد اجاره از دفتر خانه تنظیم کننده سند بعمل خواهد آمد.

ماده11-سردفتر پس از احراز هویت وصلاحیت درخواست کننده اوراق اجراییه را ظرف (24)ساعت در(3)نسخه باقید تخلیه محل عین مستاجره موضوع سند تهیه وبه مهر ویژه اجرامنقوش وجهت اقدام به دایره اجرای اسناد رسمی ثبت محل ارسال مینماید.

 ماده 466 ق. م : اجاره عقدی است که بموجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره میشود اجاره  دهنده

ماده 469 ق. م : مدت اجاره از روزی شروع میشود که بین طرفین مقرر شده است و اگر در عقد اجاره ابتدای مدت ذکر نشده باشد از وقت عقد محسوب است .

ماده 472 ق. م : عین مستاجره باید معین باشد و اجارة عین مجهول یا مردد باطل است .

ماده 473 ق م : لازم نیست که موجر مالک عین مستاجره باشد ولی باید مالک منافع آن باشد .

ماده 475 ق. م : اجارة مال مشاع جایز است لیکن تسلیم عین مستاجره موقوف است به اذن شریک .

ماده494 ق. م: عقد اجاره به محض انقضاء مدت برطرف میشود و اگر پس از انقضاء آن مستاجر عین مستاجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت المثل خواهد بود اگر چه مستاجر استیفا منفعت نکرده باشد و اگر با اجازه مالک در تصرف نگاه دارد وقتی باید اجرت المثل بدهد که استیفاء منفعت کرده باشد مگر اینکه مالک اجازه داده باشد که مجانا" استفاده نماید.

ماده 37 قانون تامین اجتماعی : کل مکانهای تجارتی و کارگاهها بایستی از تامین اجتماعی تسویه حساب بیاورند چنانچه ظرف مدت 15 روز جوابی واصل نگردد دفترخانه مبادرت به تنظیم سند نماید ( قطعی  - شرطی - صلح حقوق - اجاره )

ماده 104 آئین نامه قانون ثبت: در صورتیکه مدت اجاره بیش از سه سال باشد استعلام از ثبت محل و ارسال خلاصه معامله ( ماده 104 آئین نامه قانون ثبت ) برابر اصلاحیه 8/11/80 تبصره حذف و در متن ماده 104 آئین نامه قانون ثبت قید گردیده است.

بند 65 م. ب : در اسناد معاملات قطعی و اجاره نامه باید تکلیف تحویل ملک روشن شده و در صورت تعهد فروشنده و یا موجر به تحویل قبض رسمی صادر و به خریدار و مستاجر تسلیم و در حاشیه ثبت دفتر رسید اخذ شود و ...

بند52م.ب:...درمورد اسنادی که قبلاتنظیم سندشده وشماره حساب بانکی درانهاقید نشده ویابستانکاران ازاعلام شماره حساب خودداری مینمایند بنابراین برای باراول بدهکاربدفترخانه محل تنظیم سند ودرمورد اسناد عادی به نزدیکترین دفترخانه محل وقوع ملک مراجعه ودفتراسنادرسمی پس ازاحرازهویت ومالکیت بستانکار طبق فرم مخصوص معرفینامه ای بعنوان بانک ملی به بدهکارتسلیم خواهدنمود  .....برای دفعات بعدصدور معرفی نامه ازدفترخانه لازم نیست وبدهکاربادردست داشتن معرفی نامه قبلی میتواند همه ماهه نسبت به پرداخت بدهی خوداقدام نمایید

بند83م.ب:... مجوزی برای اخذ سفته های تجارتی بجای قبوض رسمی از بدهکار نیست و قابل صدور اجرائیه هم نمیباشد.

 ماده 28 آ.د: درمورد کلیه معاملات اقساطی و اسناد و اجاره نامه باید قبض اقساطی چاپی صادر شود.

ماده 771 ق. م : رهن عقدی است که بموجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین میدهد . رهن دهنده  را راهن و طرف دیگر را مرتهن می گویند.

ماده 777 ق. م : در ضمن عقد رهن یا بموجب عقد علیحده ممکن است راهن مرتهن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را ادا ننمود مرتهن از عین مرهونه یا قیمت  آن طلب خود را استیفاء کند ونیز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد و بالاخره ممکن است که وکالت به شخص ثالث داده شود .

ماده 778 ق. م : اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است .

ماده 787 ق. م : عقد رهن نسبت به مرتهن جائز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن میتواند هر وقت بخواهد آن را برهم زند ولی راهن نمی تواند قبل از اینکه دین خود را ادا نماید و یا بنحوی از انحاء قانونی  از آن بری شود رهن را مسترد دارد .

ماده 788 ق .م : به موت راهن یا مرتهن رهن منفسخ نمی شود ولی در صورت فوت مرتهن راهن می تواند تقاضا نماید که رهن به تصرف شخص ثالثی که به تراضی او و ورثه معین میشود داده شود . در صورت عدم تراضی شخص مزبور از طرف حاکم معین میشود.

ماده 758 ق. م : صلح در مقام معاملات هر چند نتیجه معامله را که به جای آن واقع شده است می دهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد بنابراین اگر مورد صلح عین باشد د رمقابل عین باشد در مقابل عوض نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون اینکه شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود.

ماده 760 ق. م : صلح عقد لازم است اگر چه در مقام عقود جائزه واقع شده باشد و برهم نمی خورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله .

ماده 795 ق. م : هبه عقدی است که بموجب آن یک نفر مالی را مجانا" به کس دیگری تملیک می کند . تملیک کننده را واهب طرف دیگر را متهب مالی را که مورد هبه است عین مرهوبه می گویند.

ماده 802 ق. م : اگر قبل از قبض واهب یا متهب فوت کند هبه باطل می شود

فسخ معاملات

ماده 283 ق. م : بعد از معامله طرفین می توانند می توانند به تراضی آنرا اقاله و تفاسخ کنند.

بند76م.ب :درمواردیکه تخلف مستاجر ازمقررات مربوط به روابط موجر ومستاجرمحرز است قید فسخ سند اجاره جز باحضور وامضاء طرفین وباصدورحکم دادگاه ممنوع است ودر مواردیکه ازمرجع صالح تخلیه عین مستاجره اعلام میشود باید مراتب درملاحظات ثبت دفتر قید وامضا شود.

ماده 46 آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی :

در مورد فسخ معاملات املاک ثبت شده دفاتر اسناد رسمی مکلف هستند پس از قید فسخ در دفاتر وسند مالکیت لاشه سند معامله و اعلامیه فسخ را به دفتر املاک حوزه ثبت ارسال داشته و رسید دریافت نمایند

 بند66م.ب:در مواردی که طرفین سند بخواهند به موجب اقرار نامه ان را در دفتر دیگری فسخ نمایند سردفتران مکلفند مراتب را از دفترخانه تنظیم کننده سند تحقیق نمایند.........

بند 75 م.ب: فسخ معاملات باید پس از ثبت در ردیف دفتر جاری طبق ماده 42 قانون مالیاتهای مستقیم به اخذ امضا از فسخ کننده و اخبار از ستون ملاحضات ثبت مربوطه در دفتر سردفتر و در ستون انتقالات سند مالکیت همثبت شده و به امضا فسخ کننده و سردفتر هم برسد .... در ارتباط با فسخ سند بدون حضور موجر و مستأجر جهت تخلف از شرط فقط ؟؟؟؟؟

 کد 590 م.ب: فک رهن و فسخ اسناد وثیقه مریوط به تسهیلات اعطائی بانکها مستلزم اخذ گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه‌های بعدی آن نخواهد بود.

ردیف 64م.ب: چنانچه اقاله در دفترخانه تنظیم کننده سندمعامله صورت پذیرد مراتب اقاله با توجه به بند (ب)ماده (23)ایین نامه داتر اسناد رسمی (مصوب سال 1317)در ملاحظات ثبت مربوطه و در حاشیه سند قید و اطلاعنامه فسخ با عنایت به ماده 104 ائین نامه قانون ثبت و بند های 75 و 102 مجموعه بخشنامه های ثبتی به ثبت محل اعلام می گردد.و چنانچه اقاله  در دفتر دیگری باشد پس از تنظیم سند اقاله موضوع را به دفترخانه تنظیم کننده سند و ثبت مربوطه اعلام می دارد.

 ردیف93 م.ب:کلیه اسناد انتقال اجرائی ثبت و اجرای احکام  دادگستری در صورت تراضی طرفین قابل اقاله خواهد بود.

 ردیف94م.ب :اعطای وکالت برای اقاله و برای فروش مال مورد اقاله بلا اشکال است.

 ردیف22م.ب:در مواردی که مراتب عزل وکیل و فک رهن در ستون ملاحظات ثبت مربوط قید می گردد با توجه به ماده 18 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 و بند (الف) ماده 23 ایین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 نیاز به امضائ دفتریار ندارد.

ردیف145م.ب:فسخ یافک اسناد رهنی بانکها که در ستون ملاحظات ثبت مربوطه قید میگردد مشمول حق الثبت نمی باشد.

کد734م.ب:به کلیه واحدهای ثبتی ودفاتر اسناد رسمی ابلغ گردد ضمن رعایت دقیق قسمت (الف)ماده(23)آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 از فسخ سند به استناد تصویر اطلاع نامه فسخ وبدون حضور نماینده بانک(بدون حضور صاحب حق)خودداری نمایند.

ردیف150م.ب:باتنظیم سند فروش اقساطی وقید مراتب فسخ مشارکت مدنی وفک رهن از مورد رهن سند مذکور نیازی به تنظیم اقرارنامه فسخی جداگانه نمیباشد وارسال اطلاع نامه فسخی به عهده دفترخانه تنظیم کننده سند فروش اقساطی میباشد.

ردیف151م.ب:در مواردی که فقط از مورد رهن قرارداد فک رهن بعمل می آیدوقرارداد تنظیمی به قوت واعتبار خود باقیست ارسال اطلاع نامه فک رهن به اداره ثبت مربوطه ضروری می باشد.

مقررات و بخشنامه های مربوط به امور مالی دفاتر اسناد رسمی

ماده 50 قانون دفاتر اسنادرسمی :

وجوهی که برای تنظیم و ثبت سنددر دفاتر اسناد رسمی وصول میشود به شرح زیراست:

1- حق التحریر طبق تعرفه مقرر وزارت دادگستری.

2- حق الثبت به ماخذ ماده123 اصلاحی قانون ثبت نیم درصد(پنج در هزار)مبلغ مندرج در سند.

 ماده 124 اصلاحی قانون ثبت: حق الثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع انها ممکن نباشد و انجام گواهی هر امضاء و صدور رونوشت برای هر برگ و فسخ و اقاله معاملات و هر نوع گواهی که از ادارات ثبت گرفته می شود به پنج هزار ریال افزایش یافته است کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون باشد و نیز هرگونه معافیت از حق الثبت به استثناء قانون معافیت کلیه دانشجویان بورسیه و اعضاء هیئت علمی که جهت تحصیلات عالی یا استفاده از فرصت های مطالعاتی به خارج از کشور اعزام می گردند از حق الثبت اسناد مربوط به سپردن تعهد رسمی مصوب 2/12/71 به موجب این قانون لغو می گردد

3- مالیات وحق التمبر برابر مقررات قوانین مالیاتی .

4- سایر وجوهی که طبق قوانین وصول آن بعهده دفترخانه محول است .

تبصره 1: نسبت به اجور و بهره منجر قید شده در سند هم حق الثبت تعلق خواهد گرفت .

تبصره 2: طبق برای ثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آن ممکن نباشد حق الثبت 5000 ریال  تعیین گردیده است و حق الثبت فسخ یا اقاله معاملات یا اقرار به وصول قسمتی از وجه معامله نیز 5000 ریل  تعیین گرد

/ 0 نظر / 383 بازدید